Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Święta Katarzyna 

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 4 września 2008 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2000 r. U. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w działkach 42/1, 42/2, 5, 6, 4/10, 4/11, 4/7, 4/18, 4/16, 4/15, 115, 4/21, 44/3, 3/1, 136/4, 136/6, 136/7, 136/8, 26, 33, 11 w miejscowości Trestno, gmina Święta Katarzyna”. (plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 1 września 2008 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, Ŝe w dniu 04.09.2008 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Święta Katarzyna postanowienie (sygn. UG.WPR.OS/7062.O – 13/08), w którym nie stwierdzono konieczności sporządzenia przez Hal – San Zakład Projektowy Halski Zbigniew ul. Sudecka 126, 53 – 129 Wrocław raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Ciepłowniczej, Jarzębinowej i Osiedlowej w miejscowości Siechnice, gmina Święta Katarzyna”. (plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 1 września 2008 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, Ŝe w dniu 01.09.2008 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Święta Katarzyna postanowienie (sygn. UG.WPR.OS/7062.O – 14/08), w którym nie stwierdzono konieczności sporządzenia przez Powiat Wrocławski raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D na odcinku Groblice – Kotowice, gmina Święta Katarzyna”.(plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 1 września 2008 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zakład odzyskiwania i zagospodarowania surowców wtórnych na działce nr 193/6 w śernikach Wrocławskich, gmina Święta Katarzyna”.(plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2000 r. U. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz.627 z późn. zmianami) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 5, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, § 3 ust. 1 pkt. 72 i 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), w dniu 4 sierpnia 2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Święta Katarzyna (sygn. UG.WPR.OS/7062.P – 9/08) o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w działkach 42/1, 42/2, 5, 6, 4/10, 4/11, 4/7, 4/18, 4/16, 4/15, 115, 4/21, 44/3, 3/1, 136/4, 136/6, 136/7, 136/8, 26, 33, 11 w miejscowości Trestno, gmina Święta Katarzyna”, oraz określające jego zakres.(plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 21 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że  w dniu 21.07.2008 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatu Wrocławskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D na odcinku Groblice – Kotowice, gmina Święta Katarzyna”.(plik)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2000 r. U. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 45/2, przy l. Warsztatowej 15, obręb Biestrzyków, gmina Święta Katarzyna”. Postępowanie został wszczęte na wniosek p. Marka Łobody.(link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 16 czerwca 2008 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2000 r. U. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz.627 z późn. zmianami) zawiadamiam że na podstawie art. 51 ust. 5, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 158, poz. 1105), w dniu 16 czerwca 2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Święta Katarzyna (sygn. UG.WPR.OS/7062.P – 7/08) o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 45/2, przy ul. Warsztatowej 15,  obręb Biestrzyków, gmina Święta Katarzyna”., oraz określające jego zakres.(link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 11 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że  w dniu 11.06.2008 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Hal – San Zakład Projektowy Halski Zbigniew
ul. Sudecka 126, 53 – 129 Wrocław (działającego z upoważnienia Urzędu Gminy Święta Katarzyna) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic  Ciepłowniczej, Jarzębinowej i Osiedlowej w miejscowości Siechnice, gmina Święta Katarzyna”. (link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 2 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że  w dniu 05.05.2008 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego Urzędu  Gminy Święta Katarzyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w działkach 42/1, 42/2, 5, 6, 4/10, 4/11, 4/7, 4/18, 4/16, 4/15, 115, 4/21, 44/3, 3/1, 136/4, 136/6, 136/7, 136/8, 26, 33, 11 w miejscowości Trestno, gmina Święta Katarzyna”.(link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 9 maja 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) informuję,że w dniu 9 maja 2008 r. została podjęta decyzja nr 1/08 (sygn. UG.WPR.OS/7062 – 25/06/08) umarzająca postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 17 maja 2006 r., na wniosek inwestora Kompleksowe Sprzątanie „Midas” Magda Szwabowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Powstanie Parku Pamięci AKROPOLIS o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej tj. budowa budynku jednokondygnacyjnego – krematorium wraz z parkingiem oraz zielenią ozdobną na działce nr 842 w Radwanicach, gmina Święta Katarzyna”.(link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 21 lutego 2008 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1” treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 21 lutego 2008 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 21 lutego 2008 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 miejscowości Święta Katarzyna - obszaru mieszkaniowo-usługowego
w rejonie ulicy Głównej i Stefana Żeromskiego treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 2 października 2007 r.


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie Święta Katarzyna w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (link)


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii 400kV Pasikurowice-Wrocław przewidzianej do realizacji na działkach nr 427/1 i 426dr w obrębie Święta Katarzyna. (link)OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii 400kV Pasikurowice-Wrocław przewidzianej do realizacji na działkach nr 77dr, 78dr, 7, 6, 5/1 i 5/2 w obrębie Prawocin.(link)


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) informuję,o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali usługowej przeznaczonej pod mechanikę pojazdową, na działce nr 101/3 w Groblicach, gmina Święta Katarzyna”.(link)


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) informuję, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku produkcyjno magazynowego z zapleczem socjalnym, technicznym i laboratoryjnym na działce 545/102 w Siechnicach, „Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK S.A.”(link)


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), informuję o rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno magazynowego z zapleczem socjalnym, technicznym i laboratoryjnym na działce 545/102 w Siechnicach Przedsiębiorstwa  Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK S.A.” (link)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa hali usługowej przeznaczonej pod mechanikę pojazdową, na działce nr 101/3 w Groblicach gmina Święta Katarzyna”. (link).

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Oława - odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gmina Święta Katarzyna i gmina Oława" (link).

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz.627, z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 46058  Siechnice PEC zlokalizowanej na działce nr 386/1 w Siechnicach, ul. Fabrycznej 22."
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Michała Dobrowolskiego działającego z upoważnienia inwestora tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02 – 222 Warszawa.  
Ponadto informuję, iż z dokumentami dotyczącymi ww. postępowania strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, (pok. 101).
Ewentualne uwagi, wnioski, spostrzeżenia i żądania w odniesieniu do przedmiotu postępowania można składać w w/w miejscu, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  2.01.2007 r.

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siechnicach,
3. Umieszczenie na stronie internetowej www. sw-katarzyna.pl

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 25 sierpnia 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję nr 44/06, sygn. UG.WPR.OS/7062.D – 19/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych na działce 49/5 i 49/6 w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna.

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  13.09.2006r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

 Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 20 czerwca 2006 r. 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał postanowienie sygn. UG.WPR.OS/7062.P – 25/06 o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Powstanie Parku Pamięci AKROPOLIS o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej tj. budowa budynku jednokondygnacyjnego – krematorium wraz z parkingiem oraz zielenią ozdobną na działce nr 842 w Radwanicach, gmina Święta Katarzyna”, w pełnym zakresie, zgodnie z wymogami art. 52  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.).

 Z dokumentami ww. sprawy oraz raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu,
w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 14 lipca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

 Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 czerwca 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 25/06, sygn. UG.WPR.OS/7062.D. – 20/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Renowacja przyłączy studziennych na terenach wodonośnych miasta Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna".

 Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  22.06.2006 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 20 kwietnia 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 21/06, sygn. UG.WPR.OS/7062.D. - 25/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 610 w miejscowości Siechnice, gmina Święta Katarzyna.

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  05.05.2006 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.02.2006 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Siechnicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Wykonanie projektu sieci wodociągowej z miejscowości Święta  Katarzyna do miejscowości Siechnice"

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 3919108). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu w/w, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 21.03.2006 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że  w dniu 02.03.2006 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. z/s ul. Tarnogajska 18, 50 – 512 Wrocław (działającego z upoważnienia inwestora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, ul. Matejki 5, Wrocław)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału Blizanowice – Trestno obejmująca modernizację wału  Blizanowice - Trestno"

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 3919108). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu w/w, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20.03.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 marca 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał postanowienie sygn. UG.WPR.OS/7062 – 25P/05/06 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 610 w miejscowości Siechnice.

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  21.03.2006 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 27 stycznia 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 7/05/06, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 39D/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  "Kanalizacja sanitarna w Zębicach, Gmina  Święta Katarzyna"

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  10.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 27 stycznia 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 8/05/06, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 40D/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  "Kanalizacja sanitarna w Siechnicach do Groblic, gmina Święta Katarzyna"

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  10.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 lutego 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 11/06, (sygn. UG.WPR.OS/7062 - 37D/05/06) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja sanitarna w Siechnicach - ulica Henryka III"

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  24.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 lutego 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 12/06, (sygn. UG.WPR.OS/7062 - 36D/05/06) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radwanice - Bzowa, Starowiejska, Polna, gmina Święta Katarzyna".

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  24.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 lutego 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 10/06, (sygn. UG.WPR.OS/7062 - 38D/05/06) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja sanitarna w Świętej Katarzynie - ulica Słoneczna i w Zacharzycach".

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  24.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 lutego 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 13/06, (sygn. UG.WPR.OS/7062 - 35D/05/06) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja sanitarna w Świętej Katarzynie - ulica Kolejowa, Dąbrowskiego, Główna, Topolowa, Polna i Nowa ".

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  24.02.2006 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 10/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 2D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zacharzyc, gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 8/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 1D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Iwin, gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 7/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 3D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Smardzowa, gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 9/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 4D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Żernik Wrocławskich, gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 11/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 5D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Radomierzyc , gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 stycznia 2006 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 6/05/06, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 6D/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2005 r. Wójt Gminy Święta Katarzyna wydał decyzję NR 6/05, sygn. UG.WPR.OS/7062 - 7P/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Biestrzykowa, gmina Święta Katarzyna."

Z dokumentami ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna,  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 101, tel. 391 91 08). Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w w/w miejscu, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia  14.12.2005r.

Dane informacyjne: 
Osoba odpowiedzialna za treśćWitold Warczewski (071 391-91-25)
Łukasz Klęk (071 391-91-07)
Osoba udostępniająca informacjęMariusz Różnowicz

wprowadzono: 09-09-2008 14:24 (redaktor: Mariusz Różnowicz)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny